Obchodné podmienky

  1. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v internetovom obchode (ďalej len ,,obchod“) www.lilibabyshop.sk. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje internetový obchod na doméne www.lilibabyshop.sk za účelom predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťah neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. zákon č. 22/2004 Z.z o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení č. 284/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci:

Obchodné meno spoločnosti: Wise Profi s.r.o.

Ulica a číslo domu: Bajkalská 2338/10

PSČ a obec: 058 01 Poprad

IČO: 50 594 419

DIČ: 212 038 7291

Telefón: 0902 953 357 e-mail: info@lilibabyshop.sk

Spoločnosť je platiteľom DPH. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 12705/P.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

  1. Objednávanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom obchodu, e-mailu alebo inou písomnou formou sú záväzné a sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápané ako zmluvy uzavierané na diaľku. Podaním objednávky, v ktorej si kupujúci vyberie množstvo a druh tovaru, následne riadne vyplní objednávkový formulár, sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Predávajúci nezaručuje dostupnosť objednaného tovaru. Kupujúci bude o priebehu a dostupnosti objednávky informovaný e-mailom alebo telefonicky. Podaním objednávky kupujúci prejavuje súhlas s VOP.

 

 

  1. Cena tovaru

Ceny tovarov uvedené v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR s DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava, ani iné služby pokiaľ to nie je uvedené v popise tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právu na zmeny cien a chyby v katalógu ponúkaného tovaru. K odoslanému tovaru, ktorý bude zaslaný kupujúcemu vystaví predávajúci doklad o zaplatení a doručí ho kupujúcemu s spolu s tovarom, osobne (pri osobnom odbere) alebo elektronicky. Vlastníkom tovaru je do zaplatenia celkovej sumy predávajúci. Spôsob platby za tovar si zvolí kupujúci pri vypĺňaní objednávky, a to platba vopred na bankový účet alebo platba na dobierku dopravcovi.

 

  1. Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku:

- do 24 hodín od vytvorenia objednávky,

- pokiaľ nebola potvrdená zo strany predávajúceho,

- nebola dodržaná cena ponúkaného tovaru v internetovom obchode,

- po dohode s predávajúcim.

Predávajúci má právo stornovať objednávku:

- z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru,

- pokiaľ kupujúci neodpovedá na e-mail, ani na telefonické volania po dobu viac ako 4 dni.

Objednávku je potrebné stornovať písomne na e-mail info@lilibabyshop.sk. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku po vyššie uvedenej lehote alebo z iného dôvodu ako je uvedené, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné náklady vzniknuté takýmto konaním, najmä náklady spojené s dodaním tovaru.

 

  1. Platobné podmienky

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť platbou vopred na bankový účet alebo tovaru mu môže byť zaslaný na dobierku. Náklady na prepravu tovaru platí kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach. V prípade, ak nebude uhradená celá kúpna suma riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade ak predávajúci bude platiť tovar prostredníctvom bankového prevodu, je potrebné počkať na zaslanie podkladov ku platbe od predávajúceho.

 

  1. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru závisí od skladových zásob predávajúceho. Dodacie lehoty tovarov, ktoré sú na objednávku, sú od 14-21 pracovných dní, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Tovar, ktorý je skladom sa odosiela v lehote max. 3-5 pracovných dní od úhrady tovaru na náš bankový účet, v prípade odoslania na dobierku je lehota rovnaká. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim.

Zásielky sú odosielané kuriérskou spoločnosťou UPS (Slovak parcel service). Cena poštovného pri platbe vopred je 3,80€ a pri odoslaní na dobierku 5,20€. V prípade ťažkého alebo nadrozmerného tovaru je poštovné vyrátavané individuálne, čo je aj v popise tovaru uvedené. Malé zásielky je možné zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného pri platbe vopred je 3,20€ a pri odoslaní na dobierku 4,90€.

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať jej neporušenosť a kompletnosť. V prípade zistených nedostatkov je potrebné uviesť ich do preberajúcich dokumentov a potvrdiť odovzdávajúcou osobou. V prípade viditeľne poškodenej zásielky, kupujúci zásielku neprevezme a kontaktuje predávajúceho. Neskoršiu reklamáciu pri fyzickom poškodení tovaru alebo jeho nekompletnosť nebude možné akceptovať.

 

  1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy v tejto lehote, je povinný kupujúci oznámiť odstúpenie predávajúcemu s uvedením dátumu nákupu a číslom dokladu. Predávajúci je povinný tovar prijať späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, vrátane príslušenstva (napr. záručný list, návod, atď.). Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude odstúpenie od zmluvy zamietnuté a tovar bude vrátený kupujúcemu.

Tovar je potrebné vrátiť na adresu:

Wise Profi s.r.o.

Bajkalská 2338/10

058 01 Poprad

 

 

  1. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lilibabyshop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Wise Profi s.r.o. sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto údaje nesmie zneužívať a je povinný ich podľa tejto zmluvy zachovávať v mlčanlivosti. Spoločnosť Wise Profi s.r.o. si vyhradzuje právo na vykonávanie analýz o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach.

 

  1. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť a zmeniť VOP. Písomné oznámenie zmeny VOP je splnená, ak je umiestnená na internetovej stránke predávajúceho.

 

 

VOP platné od 01.09.2015

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.